Adquisició d'habitatges 2018
14/11/2018

OBJECTIU

Convocatòria de la GVA per a adquirir habitatges a la Comunitat Valenciana, a fi d'incrementar el parc públic de la Generalitat i destinar-los al lloguer social.

PARTICIPANTS

Persones naturals o jurídiques que siguen propietàries d'habitatges.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Se seleccionaran les propostes amb més puntuació aplicant els criteris d'adjudicació en relació
amb cada un dels habitatges inclosos en la proposició

Aquests criteris tindran en compte, a més de l'oferta econòmica,
aspectes com la demanda que hi ha al municipi en què es troba
l'habitatge, l'antiguitat i l'estat de conservació d'aquest, la localització que
té respecte a determinats serveis del municipi, si el propietari és persona
física o jurídica o si la taxació està completa o no.

CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES

Els habitatges que es proposen per a adquirir-se han de
formar part d'edificis amb tipologia plurifamiliar, que no estiguen
fora d'ordenació i es troben situats als municipis de la Comunitat
Valenciana on hi ha més demanda d'habitatge social i que s'indiquen en l'Annex 8 del plec
i en el web www.comprahabitatge.gva.es. No s'admetran ofertes que continguen
habitatges situats en municipis que no apareixen en aquesta llista.
Els habitatges han de complir els requisits següents i tindre la documentació que els
acredite:
- Habitatge en edifici plurifamiliar, d'antiguitat màxima de 50 anys.
- Tindre l'edifici ascensor en cas d'habitatge en altura.
- Tindre almenys cuina, un saló menjador, un dormitori i un bany.
- Estar buit i en condicions adequades per a ocupar-se.
- Estar lliure d'ocupants o persones arrendatàries.
- Estar donat d'alta per al subministrament de llum i aigua o
estar en disposició de fer-ho.
- Tindre la Cèdula d'Habitabilitat o la Llicència d'Ocupació.
- Tindre el Certificat d'Eficiència Energètica.
- Estar inscrit en el Registre de la Propietat a nom del licitador.
- Estar lliure de càrregues i al corrent de pagaments de la
comunitat i de l'IBI.

TERMINI I TRAMITACIÓ

El període de sol·licitud comença el 10 d'octubre fins al dia 22 de novembre
de 2018, els dos inclosos.
Cal presentar en els punts d'informació anteriors de manera presencial o
per correu postal la documentació establida en el plec.
- Formulari signat: s'ha d'omplir electrònicament, sense certificat digital.
- Sobre núm. 1 denominat "DOCUMENTACIÓ PER A PRENDRE PART EN EL
PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT CONCURS, DEL CONTRACTE
D'ADQUISICIÓ D'HABITATGES PER LA GENERALITAT", que contindrà la
Declaració Responsable segons model presentat en l'Annex 1 del plec.
- Sobre núm. 2 denominat "PROPOSICIÓ ECONÒMICA: DOCUMENTACIÓ
RELATIVA ALS CRITERIS DE VALORACIÓ I OFERTES ECONÒMIQUES", que
contindrà la llista de documents detallada en el plec.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31